Spring naar hoofd-inhoud

Privacybeleid

Algemeen 

(1) Uw persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 1 DSGVO (bijv. IP-adres, naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse recht inzake gegevensbescherming en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). De volgende voorschriften informeren u over het soort, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.

2 De verwerking in de zin van art. 4 nr. 2 DSGVO van persoonsgegevens is overeenkomstig art. 6 DSGVO rechtmatig wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
(b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
(c) de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
(d) de verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
(e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
(f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

3. de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (bv. gezondheidsgegevens) in de zin van artikel 9, lid 1, van de GDPR is met name op grond van artikel 9, lid 2, van de GDPR rechtmatig indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- er is een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
- de verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of in het geval van een optreden van de rechter in het kader van zijn gerechtelijke activiteiten.

4. automatische besluitvorming of profilering met betrekking tot persoonsgegevens in de zin van art. 22 DSGVO niet plaatsvindt.

5. de exploitant zorgt voor de beveiliging van de gegevens overeenkomstig artikel 32 DSGVO, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, door middel van passende technische maatregelen.

Indien zich, tegen de verwachtingen in, een inbreuk op de gegevensbescherming voordoet, wordt de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 33 van de GDPR en de betrokkene overeenkomstig artikel 34 van de GDPR daarvan in kennis gesteld.

Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt alleen voor onze websites. Indien u via links op onze pagina's wordt doorverwezen naar andere pagina's, gelieve u daar te informeren over de respectieve behandeling van uw gegevens.

Duur van de gegevensopslag

De duur van de opslag van de door u overgedragen gegevens is gebaseerd op de wettelijke opslagverplichtingen. Volgens de handels- en belastingwetten moeten facturen gedurende 10 jaar worden bewaard.

Bekendmaking van gegevens aan derden

Gegevens die in het kader van de contractuele relatie worden doorgegeven, worden alleen aan derden doorgegeven (art. 4 nr. 10 DSGVO) indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven (art. 4 nr. 11 DSGVO) of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Toestemming kan te allen tijde informeel worden ingetrokken. Gegevens die via bezoeken aan de website worden verzameld, worden uitsluitend verzameld door derden die hieronder uitdrukkelijk worden genoemd.

Verantwoordelijke in de zin van de DSGVO

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO), alsmede andere in de Europese Unie geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

Anja Stutzke
In de Benden 14
41379 Brüggen

Telefoon: +49 (0) 2163 340 35 44
E-mail: info[at]lytje.nl

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (pc, laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten.

Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al eerder op onze site bent geweest en welke invoergegevens en instellingen u hebt opgegeven, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen dat u al eerder bij ons bent geweest wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist. De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van derden overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies worden

cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Opslag van toegangsgegevens in logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype/browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij kennis krijgen van concrete aanwijzingen van onwettig gebruik.

Het doel van de verwerking vloeit voort uit ons gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DSGVO.

Er is een contract voor de verwerking van de bestelling gesloten met onze hoster.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de "Google Maps API" van Google Inc. (Google) voor de visuele weergave van kaartmateriaal. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de website. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op Gebruiksvoorwaarden voor Google Maps:

www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

De rechtmatigheid van het gebruik vloeit voort uit Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO.

Meer informatie over de richtlijnen van Google inzake gegevensbescherming is te vinden op: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Yoast SEO

Op onze website maken wij gebruik van de plugin Yoast van de provider Yoast BV, Don Emanuelstraat 3, 6602 GX Wijchen, Nederland.

Deze plugin ondersteunt de technische optimalisatie van onze websites voor zoekmachines. Het ondersteunt ook de ontwikkeling van inhoud. De rechtmatigheid van het gebruik van de plugin vloeit voort uit Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) DSGVO.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Yoast BV, dat u hier kunt bekijken: yoast.com/privacy-policy/.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.

Contactformulieren op de website

Wanneer u gebruik maakt van de formulieren op deze pagina's (bijv. om contact met ons op te nemen), wordt de informatie die u invoert doorgegeven en opgeslagen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De rechtmatigheid van het gebruik van het formulier vloeit voort uit Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) DSGVO alsmede uit uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) DSGVO.

Beveiliging van uw gegevens / SSL-versleuteling

In overeenstemming met de wettelijke regeling volgens § 13 lid 7 TMG (Duitse Telemedia Wet), maakt deze site gebruik van SSL-encryptie, die herkenbaar is aan een slotsymbool in de adresbalk van uw browser. Wanneer SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen verzonden gegevens niet door derden worden gelezen.

In de regel is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd is, kunt u zien aan het gesloten sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (TOM) om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Rechten van de gebruiker

U kunt te allen tijde en kosteloos informatie vragen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen. Uw rechten omvatten ook het bevestigen, corrigeren, beperken, blokkeren en wissen van dergelijke gegevens en het verstrekken van een kopie van de gegevens, in een vorm die geschikt is voor doorgifte, alsmede het intrekken van gegeven toestemming en het aantekenen van bezwaar. Wettelijke opslagverplichtingen blijven hierdoor onaangetast.

Uw rechten vloeien in detail met name voort uit de volgende normen van de GDPR:

Artikel 7, lid 3 - Recht om toestemming in te trekken krachtens de gegevensbeschermingswetgeving.
Artikel 12 - Transparante informatie, communicatie en modaliteiten voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene
Artikel 13 - Informatieplicht wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld
Artikel 14 - Informatie die moet worden verstrekt wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld
Artikel 15 - Recht op toegang, bevestiging en verstrekking van een kopie van de persoonsgegevens aan de betrokkene
Artikel 16 - Recht op correctie
Artikel 17 - Recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten")
Artikel 18 - Recht op beperking van de verwerking
Artikel 19 - Verplichting tot kennisgeving in verband met rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking
Artikel 20 - Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Artikel 21 - Recht van verzet
Artikel 22 - Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, met inbegrip van profilering
Artikel 77 - Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Om uw rechten uit te oefenen (met uitzondering van artikel 77 van de GDPR), kunt u contact opnemen met het kantoor dat vermeld staat onder het punt "Verantwoordelijke in de zin van de GDPR" (bv. per e-mail).

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie NRW
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

Telefoon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10

E-mail: poststelle[at]ldi.nrw.de

Homepage: www.ldi.nrw.de  

(Alvorens contact op te nemen met bovengenoemde website, gelieve te controleren of de contactgegevens nog actueel zijn)